Μάρτιος 11, 2016

Συνεργάτες / Συμβουλευτικές Ομάδες

Συμβουλευτική Ομάδα του Έργου, Stakeholder Advisory Group (SAG)

Το έργο INSPEC2T έχει εξασφαλίσει τη δέσμευση διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στον τομέα της επιβολής του Νόμου και της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, τόσο εντός του ίδιου του έργου (όπως τα μέλη της ομάδας έργου), όσο και εξωτερικά. Το SAG θα παρέχει συμβουλές και απόψεις άμεσα στα μέλη της ομάδας έργου. Ο πρωταρχικός ρόλος του SAG είναι να μεταφέρει τις απόψεις των μελών του στην ομάδα έργου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη των λύσεων του INSPEC2T. Επιπλέον, ορισμένα μέλη του SAG θα υποστηρίξουν πλήρως την εκτέλεση των πιλοτικών εφαρμογών του συστήματος, και θα παρέχουν την απαραίτητη υποδομή και προσωπικό ώστε να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί το σύστημα INSPEC2T.

Έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες ώστε μεταξύ των μελών του SAG να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή φύλων.

Οι δραστηριότητες του SAG θα διεξαχθούν μέσω εξειδικευμένων συναντήσεων στα πλαίσια του έργου και τη συμμετοχή τους σε ειδικές εκδηλώσεις του INSPEC2T (workshops, κ.λπ.).  Η ομάδα έργου INSPEC2T θα διασφαλίσει την ισχυρή συμμετοχή των μελών SAG στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Συμμετοχή σε συναντήσεις με την ομάδα έργου του INSPEC2T για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
  • Παροχή συμβουλών για έρευνες σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή στις πιλοτικές εφαρμογές και τα σχετικά workshops, βοηθώντας στην επικύρωση και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων του INSPEC2T μέσω του δικτύου των οργανισμών τους.

Εξωτερική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, External Experts Group (EEG)

Μια ομάδα που αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε ηθικά, νομικά και θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, από ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους υπηρεσιών επιβολής του Νόμου, θα αποτελεί το EEG του INSPEC2T. Το EEG θα καθοριστεί κατά την έναρξη του έργου, προκειμένου να συμβουλεύει την ομάδα του έργου σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατάχρησης των τεχνολογιών που αναπτύσσονται, αλλά και αξιολόγησης βασικών παραδοτέων του INSPEC2T.

Με λίγα λόγια, η σύνθεση της ομάδας έργου, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών μερών θα εξασφαλίσει:

  • Βέλτιστη κάλυψη στις Κοινωνικές, Νομικές, Ηθικές και πτυχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
  • Εκτεταμένο δίκτυο διάδοσης πληροφοριών
  • Ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων
  • Υψηλής ποιότητας τεχνολογικές εφαρμογές (πέρα από το “State-of-the-art”)
  • Ενασχόληση με τις Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου και τις κοινότητες
  • Υψηλό επίπεδο ενημέρωσης σε θέματα Κοινοτικής Αστυνόμευσης στα ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΕ και στο εξωτερικό.

 

 

×
Show

Tweets