Μάρτιος 11, 2016

Κατανομή εργασιών

Το έργο INSPEC2T αποτελείται από οκτώ Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Κάθε ένα από αυτά τα πακέτα εργασίας θα παράγει διάφορα παραδοτέα. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, αντίγραφα των δημόσιων παραδοτέων θα είναι διαθέσιμα εδώ. Για να είστε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

WP1: Τεχνολογίες Αιχμής (State of the art) και βέλτιστες πρακτικές στη διαδραστική Κοινοτική Αστυνόμευση

Card_fileΤο WP1 θα επανεξετάσει τη διεθνή βιβλιογραφία της επιστήμης της Αστυνομίας, καθώς και συναφείς τομείς που αφορούν θεωρία και πράξη Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Θα προσδιορίσει διαφορετικές προσεγγίσεις για την Κοινοτική Αστυνόμευση, συμπεριλαμβάνοντας την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και του Διαδικτύου, και θα αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Στη συνέχεια, θα εντοπιστούν τυχόν κενά που έχουν σχέση με την προσέγγιση του INSPEC2T. Τα παραδοτέα του WP1 είναι:

1)      Έκθεση σχετικά με τις Βέλτιστες Πρακτικές και τα υφιστάμενα κενά στην Κοινοτική Αστυνόμευση (Gap Analysis) [Δεκέμβριος 2015]

2)      Απαιτήσεις Τελικού Χρήστη – 1η Έκθεση SAG [Δεκέμβριος 2015]

3)      Πλαίσιο Δοκιμών Εφαρμογής και πλάνο Εκπαίδευσης [Απρίλιος 2016]

 

WP2: Ηθικές, νομικές και κοινωνικές παράμετροι της Κοινοτικής Αστυνόμευσης

CompanyΤο WP2 θα εξετάσει και θα καταγράψει τυχόν θέματα που σχετίζονται με την Κοινοτική Αστυνόμευση, όσον αφορά τις ηθικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και νομικές πτυχές της, καθώς και τυχόν ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Παραδοτέα του WP2 είναι:

1)      Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του συστήματος INSPEC2T [Νοέμβριος 2015]

2)      Νομικές και Ηθικές διαστάσεις του συστήματος INSPEC2T [Νοέμβριος 2015]

3)      Απαιτήσεις Ασφάλειας / Ιδιωτικότητας του συστήματος INSPEC2T [Δεκέμβριος 2015]

4)      Ταξινόμηση Κοινοτικής Αστυνόμευσης & μοντέλο ενσωμάτωσης του INSPEC2T [Φεβρουάριος 2016]

 

WP3: Το πλαίσιο του INSPEC2T (εργαλεία, διαδικασίες και προσεγγίσεις)

ProjectΤο WP3 θα βασιστεί στις διαπιστώσεις και τις τελικές εκθέσεις των WP1 & WP2, για το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική του συστήματος. Το έργο INSPEC2T προτίθεται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να δοκιμάσει μια σειρά από τεχνολογικές εφαρμογές που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Τα παραδοτέα του WP3 είναι:

1) 2η Έκθεση των ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholder Advisory Group) [Μάιος 2016]

 

WP4: Ανάπτυξη της λύσης INSPEC2T

labΤο WP4 θα βασιστεί στο σχεδιασμό του WP3, για την ανάπτυξη του συνολικού τεχνολογικού συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας: σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και αποθήκη δεδομένων, εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, δημόσια και ασφαλή ιστοσελίδα, διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα και μέσα, υποσύστημα εκπαίδευσης / κατάρτισης, Serious Game και μια σειρά άλλων απαραίτητων υποσυστημάτων. Παραδοτέα του WP4 είναι τα εξής:

1)      Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τεκμηρίωση [Νοέμβριος 2016 και Οκτώβριος 2017]

2)      Υποσύστημα εκπαίδευσης / κατάρτισης και τεκμηρίωση [Αύγουστος 2016, Φεβρουάριος 2017 και Οκτώβριος 2017]

WP5: Υλοποίηση και Αξιολόγηση Δοκιμών Εφαρμογής

industryΤο WP5 επικεντρώνεται στις περιπτώσεις πιλοτικής δοκιμής του έργου. Ένας συγκεκριμένος αριθμός δήμων της ΕΕ και αντίστοιχων υπηρεσιών επιβολής του Νόμου θα δοκιμάσει τα τεχνολογικά εργαλεία του έργου, προκειμένου να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά στην Κοινοτική Αστυνόμευση και στην αντίληψη της ασφάλειας στην κοινότητα. Τα σενάρια δοκιμών θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συμμετοχής της κοινότητας, κατάρτιση και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης.

 

 

WP6: Αξιολόγηση του πλαισίου του INSPEC2T και χρονοδιάγραμμα

mapsΤο WP6 έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την ποιότητα των αποτελεσμάτων του INSPEC2T. Η ομάδα εργασίας θα καθορίσει ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα ποιότητας ή κανόνες για τις σχετικές μεταβλητές μέτρησης. Οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου θα αξιολογηθούν. Το πακέτο εργασίας θα ολοκληρωθεί με τον Οδικό Χάρτη για την επόμενη γενιά Κοινοτικής Αστυνόμευσης.

 

 

 

WP7: Διάδοση και αξιοποίηση


softwareΤο WP7 έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την προβολή των δραστηριοτήτων του έργου. Θα αναληφθούν δραστηριότητες δημοσιότητας και πληροφόρησης, στοχευμένες προς τις υπηρεσίες επιβολής του Νόμου και τις κοινότητές τους. Αυτές οι δραστηριότητες θα περιγράφουν τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και καθοδηγώντας την αλληλεπίδραση με το πρόγραμμα και την πρόσβαση στα παραδοτέα και τις δραστηριότητες.

 


 

WP8: Διοίκηση και συντονισμός

testimonialsΤο WP8 επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης προς την ομάδα έργου  και δραστηριότητες παρακολούθησης και διασφάλισης της έγκαιρης παράδοσης των αποτελεσμάτων του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Το έργο θα υποστηρίζεται από την ομάδα εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.Α. η οποία έχει εμπειρία από τη συμμετοχή σε ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση σε περισσότερα από 60 έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, από εθνικές πηγές και τον ιδιωτικό τομέα.

×
Show

Tweets